بلبرینگ تماس زاویه ای

در بلبرینگ تماس زاویه ای ، حلقه های داخلی و بیرونی  بلبرینگ ها نسبت به یکدیگر زاویه ای می سازند که امکان تحمل بارهای شعاعی و محوری همزمان را توسط آنها فراهم می کند. هر قدر زاویه تماس بلبرینگ بزرگتر باشد، قدرت تحمل بار محوری آن بیشتر می شود